REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO IM. STANISŁAWA WITKIEWICZA ZA NAJLEPSZE, WSPÓŁCZESNE REALIZACJE ARCHITEKTONICZNE SPRZYJAJĄCE OCHRONIE I KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO MAŁOPOLSKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski – przyznawanej w ramach konkursu – jest Województwo Małopolskie, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków oraz innymi organizacjami, których działalność statutowa dotyczy architektury, urbanistyki i ochrony krajobrazu kulturowego.
 2. Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości architektury współczesnej poprzez  nagrodzenie projektantów lub zespoły projektantów oraz inwestorów najlepszych realizacji architektonicznych, wpisujących się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego, kształtujących przestrzeń w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniających w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne oraz nawiązujących w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

§ 1
PRZEDMIOT KONKURSU I FORMA NAGRODY

 1. Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata projektantom lub zespołom projektantów oraz inwestorom najlepszych realizacji architektonicznych.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszani projektanci lub zespoły projektantów oraz inwestorzy obiektów architektonicznych lub zespołów obiektów, które spełniają niżej wymienione warunki:
  1. usytuowane są na obszarze województwa małopolskiego,
  2. są nowoprojektowane,
  3. zrealizowane i oddane zostały do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu.
 3. Konkurs nie dotyczy remontów i rewitalizacji obiektów, w których nie nastąpiło istotne przekształcenie ich formy zewnętrznej oraz konserwacji obiektów architektonicznych, którym przywraca się ich stan pierwotny.
 4. Projektantom lub zespołom projektantów oraz inwestorom nagrodzonych w konkursie realizacji architektonicznych, przyznane zostaną okolicznościowe dyplomy i statuetki. Najlepsze realizacje architektoniczne, wyłonione w konkursie, otrzymają tablice pamiątkowe z przeznaczeniem do umieszczenia ich na wyróżnionym obiekcie.

§ 2
KATEGORIE NAGRODY

 1. Konkurs dla projektantów lub zespołów projektantów oraz inwestorów zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach, obejmujących miejsca pierwsze, drugie i trzecie:
  1. architektura użyteczności publicznej,
  2. architektura mieszkaniowa,
  3. przestrzeń publiczna.
 2. Nagroda nie zostanie przyznana w kategorii, w której nie wpłynęło żadne spełniające wymogi formalne zgłoszenie lub gdy Sąd konkursowy stwierdzi, że żadne ze zgłoszeń konkursowych nie spełnia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3 
OGŁOSZENIE KONKURSU

 1. Konkurs zostanie ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego najpóźniej na 21 dni przed terminem składania zgłoszeń konkursowych, o którym jest mowa w § 7.
 2. W ogłoszeniu o konkursie zostanie podany skład Sądu konkursowego, o którym jest mowa w § 8 ust. 3.
 3. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków.

§ 4 
SEKRETARIAT KONKURSU

 1. Dla prowadzenia prac organizacyjnych konkursu powołany zostaje Sekretariat konkursu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Krakowie, adres: plac Szczepański 6, 31-011 Kraków.
 2. Zgłoszenia konkursowe należy dostarczyć do siedziby Sekretariatu konkursu z dopiskiem: „Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza”.

§ 5
UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. W konkursie uczestniczą projektanci lub zespoły projektantów oraz inwestorzy obiektów architektonicznych, którzy zgłaszani są do konkursu przez:
  1. architektów,
  2. biura i pracownie architektoniczne,
  3. stowarzyszenia i izby architektów,
  4. inwestorów,
  5. instytucje i organizacje realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony krajobrazu kulturowego,
  6. organy administracji publicznej.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.

§ 6
ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

 1. Zgłoszenie konkursowe zawiera kartę zgłoszenia konkursowego stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu oraz:
  1. dokumentację fotograficzną zrealizowanego obiektu architektonicznego lub zespołu obiektów zawierającą co najmniej pięć najbardziej charakterystycznych ujęć bryły i detalu obiektu lub zespołu obiektów (wymiary dłuższego boku ok. 30 cm, format jpg lub tiff, rozdzielczość min. 300 dpi),
  2. rysunkowe przedstawienie struktury przestrzennej obiektu architektonicznego lub zespołu obiektów i jego usytuowanie z uwzględnieniem kontekstu miejsca (format pdf),
  3. krótką charakterystykę obiektu architektonicznego lub zespołu obiektów (max. 2,5 tys. znaków ze spacjami, format doc).
 2. Załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt. 1)-3) należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych formatu A3 oraz w postaci nośnika CD lub DVD z zapisaną formą cyfrową.
 3. Liczba zgłoszeń konkursowych składanych przez jednego wnioskodawcę nie jest ograniczona.

§ 7
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH

 1. Zgłoszenia konkursowe składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data doręczenia) – w Sekretariacie konkursu w terminie do ostatniego dnia czerwca w roku, w którym konkurs jest ogłaszany, w godzinach pracy Sekretariatu konkursu.
 2. Zgłoszenia dostarczone za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej uznane zostaną za dostarczone w terminie, jeśli znajdą się w Sekretariacie konkursu i zostaną tam przyjęte najpóźniej w ostatnim dniu czerwca w roku, w którym konkurs jest ogłaszany,  w godzinach pracy Sekretariatu konkursu.

§ 8
REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO

 1. Oceny zgłoszeń konkursowych dokonuje Sąd konkursowy, na posiedzeniu zorganizowanym w siedzibie Sekretariatu konkursu.
 2. Sąd konkursowy jest powoływany przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
 3. W skład Sądu konkursowego wchodzi nie mniej niż 7 i nie więcej niż 9 członków wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego, będących przedstawicielami Województwa Małopolskiego, środowisk architektów i urbanistów, środowisk naukowych, przedsiębiorców, krytyków architektury i publicystów oraz Sekretarz bez prawa głosu, przy czym w skład Sądu konkursowego wchodzi nie mniej niż 4 i nie więcej niż 6 przedstawicieli środowisk architektów i urbanistów oraz środowisk naukowych.
 4. Pracami Sądu konkursowego kieruje Przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu Sądu konkursowego.
 5. Sąd konkursowy po dokonaniu oceny zgłoszeń konkursowych wyłoni projektantów lub zespoły projektantów oraz inwestorów najlepszych realizacji architektonicznych, nominowanych do Nagrody w kategoriach, o których mowa § 2 ust. 1.
 6. Sąd konkursowy dokonuje oceny zgłoszeń konkursowych kierując się niżej podanymi kryteriami:
  1. nowatorstwo rozwiązań architektonicznych i estetycznych,
  2. oryginalność projektu,
  3. wykreowanie wartościowych wzorców architektonicznych,
  4. oddziaływanie w krajobrazie kulturowym zgodnie z zasadą ładu przestrzennego,
  5. zastosowanie materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych adekwatnych do miejsca,
  6. twórcze nawiązanie do reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.
 7. Sąd konkursowy, w liczbie co najmniej 3 członków, może dokonać wizji lokalnej realizacji architektonicznych, opracowując materiał informacyjny dla członków Sądu konkursowego.
 8. Sąd konkursowy podejmuje decyzje na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność minimum 5 członków Sądu konkursowego. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 9. Udział w Sądzie konkursowym jest honorowy.
 10. Zgłoszenia konkursowe niespełniające warunków konkursu nie będą oceniane przez Sąd konkursowy.
 11. Zgłoszenie konkursowe pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
  1. złożenia po terminie,
  2. wycofania przez wnioskodawcę,
  3. rezygnacji projektanta lub właściciela,
  4. braków formalnych.

§ 9
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie dokonane stosowną uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego na podstawie oceny i nominacji dokonanej przez Sąd konkursowy.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków.
 3. Organizator unieważni konkurs, jeżeli:
  1. nie wpłynie żadne ważne zgłoszenie konkursowe,
  2. Sąd konkursowy stwierdzi, że żadne ze zgłoszeń konkursowych nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności przyjęcia w trybie właściwym dla uchwalenia niniejszego Regulaminu.